Tư vấn

Tư vấn

Tiêu chuẩn ISO 17025

27/07/2018 Quản Trị

Đào tạo tư vấn ISO 17025 I. ISO/IEC 17025 LÀ GÌ? 1. ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm […]

ISO 50001

26/10/2017 Quản Trị

                                                  […]